photoDirecteur

Mots du Directeur,

 

Bénis l’Eternel, mon âme ! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom ! Bénis l’Eternel, mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits ! (Psaume 103.1-2)

 

Nous voilà, à la veille de la célébration du 40ème anniversaire de l’Institution FJKM RAINANDRIAMAMPANDRY. L’ouverture de ce site est un grand pas vers l’avant, qui n’est autre que le fruit de l’effort déployé par tous les membres de l’équipe de l’IFR en vue de la concrétisation de l’objectif stratégique de l’école dans sa vision 2020.

 

Ainsi, nous vous remercions, d’avoir donné votre contribution (de loin ou de prêt), pour sa conception et surtout sa pérennisation en tant que « Site pro-dynamique ».

 

Nous souhaitons que le site aboutisse à sa fin qui est la consolidation de la force de communication de l’école d’une part, et d’autre part la promotion de l’éducation à Madagascar, à travers des pages éducatives, dédiées spécialement aux élèves et aux parents.

 

« Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » (Luc 2.52)

 

 

 

Sabotsy 15 Desambra 2018 - Isa 49 : 7 - 13

7Ny TOMPO Mpanavotra sady Masin'i Israely,
dia miteny aminao, ry voaeson'ny olona
sy ankahalain'ny firenen-kafa,
ary andevozin'ireo mpanjakazaka;
ka izao no lazainy aminao:
«Raha vao mahita anao ny mpanjaka
dia hitsangana hiala amin'ny sezafiandrianany;
ary hiankohoka ny manampahefana,
raha vao mahatazana anao.
Izany no hanajany Ahy TOMPO mahatoky,
dia Ilay Masin'i Israely efa nifidy anao.»
8Izao koa no lazain'ny TOMPO:
«Tamin'ny fotoana mety
dia namaly ny antsonao Aho,
ary tamin'ny androm-pamonjena
dia tonga namonjy anao Aho.
Nokolokoloiko ianao mba hataoko
ho antoky ny fanekempihavanako amin'ny olona.
Noho izany, dia hanarina ny tany Aho
sy hizara indray ny lova efa rava;
9ka ny mpifatotra izay ao anaty haizina
dia hitenenako hoe:
‹Mivoaha tao ianareo, misehoa.›
Eny an-dalana eny izy dia hahazo sakafo,
ka ho tahaka ny andiam-biby fiompy
mirao-bilona amin'ny havoana rehetra.
10Tsy ho noana sady tsy hangetaheta ireo
ary tsy hampaninona azy akory
na ny rivo-mahamay na ny masoandro,
satria am-pitiavana no hitarihako azy
ary any amin'ny loharano miboiboika
no hitondrako azy hiala hetaheta.
11Ny tendrombohitra rehetra hasiako lalana;
ary ny arabe kosa hataoko tsara voatra.
12Indreny izy fa tonga avy any lavitra,
ny sasany avy any avaratra,
ny sasany avy any andrefana, avy any an-dranomasina,
ny sasany avy any atsimo, avy any Ejipta.»

13Mifalia, ry lanitra, miravoravoa, ry tany;
manaova horakora-pifaliana, ry tendrombohitra,
fa ny TOMPO efa nampahery ny vahoakany
ary naneho indrafo tamin'ny mahantrany.

"Mihobia, ry lanitra! Ary mifalia, ry tanyl Ka velomy ny hoby, ..." and.I3a

Fanantenana vaovao ho an'ny vahoaka tany ampahababoana ny amin'ny "Mpanompon'i Jehovah" :

1- Hanandratra ny mpanompony (and.7)

Ambaran'Ilay Mpanompon'i Jehovah fa Andriamanitra mihitsy no handray an-tanana ny vahoakany. Noho izany, dia hitsimbadika ny fiheveran'izao tontolo izao azy. Ilay vahoaka nobaboina, noesoina, nohamavoin'ny olona ary halan'ny firenena toy ny andevo, no indro tafiana voninahitra eken'ny mpanampaka sy izay nampahory azy rehetra. Mampahatsiaro antsika ny amin'i Jesoa Tompo izay "tonga tany amin 'ny Azy Izy, fa ny Azy tsy nandray Azy" (Jao 1.11), kanefa Izy no nirahina ho amin'izao tontolo izao koa, satria "ny vato ìzay nolavin 'ny mpanao trano no efa natao fehizoro " Matio 21,42b.

2- Hanarina ny vahoaka mahantranv (and.8-13)

Hamorain'Andriamanitra ny lalana rehetra hiverenana avy any am-pahababoana. lo Mpanompo io no toy ny Mesia, ka handray ny asan'ny Mpiandry tsara. Miezaka ny hanangona ny ondry mba tsy hisy ho very, na hijaly, na ho noana, na hangetaheta intsony (Sal 23). Ny sisa amin'ny mpino no hisitraka izany rehefa handray ny Azy Izy. Ambaran'i Jaona fa efa fanandramana sahady ny fiainan- danitra izany, araka ny Apo 7. 16-17. Toky lehibe ho antsika mahatsiaro ho voahílika sy voageja ankehitriny izany fa manana maso mitsinjo ny Azy Andriamanitra. ka tsy mamela azy hotamin'ny fahavalo.

Fanontaniana :
Ahoana no endrika tokony isehoan'ny fifalian'ny mpino

vendredi 14 décembre 2018

ifr-trano

Présentation de l'IFR

Vision


ENGLISH CLUB

Echange, Communication et entretien de la langue anglaise.

  Bible study

  Online meeting

  Book discussion

  Talk and conference

englishClub

Enseignement géneral

 • 6 ème jusqu'en 3 ème
 • Seconde
 • Terminale [série littéraire et scientifique]

Enseignement technique

 • Gestion et comptabilité
 • Préparation aux examens:
  • BEP
  • BACC professionnel